TATAK NG HALIMAW 666 (Pakibasa at ipasa sa iba)

TATAK NG HALIMAW (666)RFID


Sapilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila’y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila’y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan: maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapakat ito’y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666.” (Pahayag 13:16-18 Ang Biblia)

ANG 666 AY ISANG SISTEMA NG PAMAHALAANG PANDAIGDIG

Sa kasalukuyan, ang computer-assisted biometric identification systems ay mabilis na isinusulong at ito’y mabilis ding tinatanggap ng ating lipunan. Ang napakaliit na computer chips na ginagamitan ng RFID (Radio Frequency Identification) na teknolohiya, ay matatagpuan  na naka “embed”  sa mga electronic appliances, retail goods, mga alagang hayop, at kahit pa sa tao. Ito’y hindi kathang isip o bagay na mangyayari sa darating – ito ay ginagamit na sa kasalukuyan.

Sa iba’t-ibang bahagi ng mundo, ang Applied Digital Corporation’s human implanted RFID microchip (VeriChip) ay ginagamit na upang makatulong sa pag diagnose ng Alzheimer’s disease, mental illness, diabetes, sakit sa puso at pag hadlang sa kidnappings. Hindi magtatagal, ang biochip na ito ay malawakan tatanggapin, gagamitin para sa personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce at sa iba pang mga bagay na darating.

Nakalulungkot sapagkat ang biochip na ito ay may mga natatagong “personal identification” at ang mga impormasyon na ito ay inilalagay o itinatago sa isang computer database. Dahil dito, ang iyong katawan ay magkakaroon ng  “tag”, daan upang ikaw ay ma monitor at ma-track . Ang pagpapalagay ng microchip na ito ay nagpapabago ng kaisipan, katawan pisikal, at higit sa lahat – ang ispiritual.  Ang paggamit ng biochip ay hindi lamang pang- aesthetic, medical, political or legal issue, kundi lingid sa kaalaman ng lahat, higit pa ang magiging gamit nito.

Si Satanas ay nag tratrabaho dito sa mundo at hinuhugis ang mga tao at lipunan upang makamtan ang minimithi nito. Batid man natin o hindi, pipilitin ng anti-kristo  ang mga tao na sumunod sa isang layunin na wari baga sa ikabubuti ng lahat ng tao, ngunit ang tinutungo nito ay ang pagsuway sa Diyos na magdudulot ng paghihirap at pasakit hanggang sa pagdating na muli ni Kristo.

“Nalinlang niya [kampon ni satanas] ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya’t nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya.” (Pahayag 13:14-15 Ang Biblia)

Darating ang panahon na ang lipunan at ang buhay ng tao ay pamumunuan ng isang “self-imposed system” o sapilitang sistema kung saan ang lahat ng tao ay  makikita, mapag-aaralan, masusukat, at masusuri. Sa panahong iyon, sinuman ang tumanggi sa pagtanggap ng sistemang ito ay pahihirapan saka papatayin.

ANG LIPUNAN KUNG SAAN NAKIKITA ANG LAHAT

Ang buhay natin ngayon ay patungo sa isang lipunan kung saan ang lahat ng tao saan man panig ng mundo ay maaari ng magkaroon ng “access”  sa isang bagay saan man at anuman oras kahit nasaan man lugar.  Ang pagpapatupad ng “RFID  Technology” sa isang tindahan ay isang halimbawa nito. Ayon sa pagsusuri, karamihan sa mga “retail merchandise stores” ay gagamit na ng RFID Technology kapalit sa kinagawiang barcode na ginagamit mula pa noong nakalipas na 30 taon.

Ang dahilan ng pagtataguyod ng ganitong lipunan ay sa paniniwala na ang buhay ng tao ay mas magiging ligtas, mas magiging madali, magaan, mapapayaman at mas magiging kasiya-siya. Sa isang lipunan na naghahangad ng mabilis na pagpapatakbo sa pinansyal, mabilis na komunikasyon at kaligtasan, hindi malayo na mangyari na ang RFID na ito ay itanim sa katawan ng tao at sa huli ay papalitan nito ang pananalapi na madaling manakaw, mawala o maitago. Sa madaling salita, “cashless society”. Sa hinaharap:

1)      Ang lahat ng tao ay kailangan magkaroon ng biochip. Lahat ng kaparaanang pang ekonomiya ay gagamit ng biochip na ito kapalit sa “monetary exchange” sa kasalukuyan.

2)       “Privacy Invasion” ay magaganap at ang kalayaan ng tao ay maglalaho

3)      Isang  makapangyarihang pinuno o lider na siya  ang Anti-Kristo ang mamumuno sa buong mundo sa pamamagitan ng sistema na “interconnected and interdependent”.

TATAK NG HALIMAW SA KATAWAN, HINDI DAPAT TANGGAPIN (Pahayag 14:9,11; Pahayag 16:2)

1) Ang pagtanggap ng tatak na ito ay  ang hindi na mababawing pagbili ng iyong kaluluwa kay Satanas. Ang kasalanang ito ay walang kapatawaran at hindi na maiaalis kahit pisikal na tanggalin ang tatak na ito sa iyong katawan  [pahayag 14:9-11]. Ang iyong kaluluwa ay pag-aari ng Diyos. Kaya kung tanggapin ninuman ang tatak na ito, siya ay pag-aari na ni Satanas.

2) Kapag tinanggap mo ang tatak na ito,  nangangahulugang ikaw ay sumasampalataya sa tao at hindi kay Kristo. Pinili mo na mamuhay na walang mapagmahal na Diyos na naghahangad na makasama ka sa kaluwalhatian sa kalangitan. Hindi nais ng Diyos na piliin mo ang daan patungo sa impyerno. Batid na ng Diyos ang lahat ng ito ay magaganap, kung kaya nais Niya na malaman natin ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Juan sa aklat ng Pahayag noong 100AD. Kung sakali man hindi ka makasama sa langit, at maiwan sa buhay na ito upang sapitin ang kapighatian at kaguluhan na nakatakdang maganap sa mundo, HINDI MO DAPAT TANGGAPIN ang tatak ng halimaw na ito kahit ikaw pa ay pahirapan at patayin sa pagtanggi mo sa pamumuno ni Satanas. Tandaan mo ito: May pag-asa pa makarating sa langit hanggang sa huling araw.

TINANGGAP MO NA BA SI HESUS BILANG IYONG PERSONAL NA TAGAPAGLIGTAS?

Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi umabot sa kalualhatian ng Dios. (Rom 3:23)

Ang salapi ay walang halaga. Hindi nalulugod ang Diyos sa taong naniniwala sa diyus-diyosan, naniniwala sa nakagawian o kultura, batas o tuntunin, o sa paggawa ng mabuti.  Ang personal na relasyon kay Hesukristo lamang ang daan sa pagiging matuwid ng isang tao sa pagharap nito sa ating Banal na Diyos pagdating ng huling araw. Dahil dito, itinakda ang pagpako kay Kristo sa krus, pagbuhos ng Kanyang dugo at pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito ay naganap upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan.

Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (John 14:6)

Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. (Rom 10:9-10)

Ikaw ay dapat sumampalataya kay Hesus at Siya’y namatay dahil sa iyong kasalanan. Mahal ka ni Hesus.

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (John 3:16)

Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan at manalangin ka ng may pananalig. Tanggapin mo si Hesus bilang iyong tagapagligtas. Tunay na may Langit at Impyerno. Ang Panginoong Hesus lamang ang daan sa kalangitan.

NALALAPIT NA ANG PAGDATING NI HESUS, MAGHANDA NA PARA SA “RAPTURE”

Si Jesus na nagtubos sa atin sa pamamagitan ng krus ay mag hahanda ng isang lugar at babalik na kasama tayo. Ito’y ipinangako niya. (Juan 14:3) Ang rapture ay magaganap bago ang matinding kapighatian (Pahayag 3:10). Sinabi ni Jesus, “Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon.” (Mateo 16:3 Lukas 12:56)

MGA MINAMAHAL KONG HINIRANG KAY KRISTO HESUS

Ang rapture ay inilaan sa mga banal na titipunin sa himpapawid (sky) sa pag ihip ng trumpeta. Ang mga hinirang ay titipunin sa himpapawid upang salubungin si Jesus sa ulap (1Tes 4:16-17). Ang rapture ay inilaan sa mga sumasampalataya na nakasuot ng puting balabal. Ang kanilang pisikal na katawan ay mababago at ito’y magiging maluwalhati na katawan at magiging lugod sa Diyos, Pahayag 19:7-8)

Kapag ikaw ay nanatiling maligamgam sa pananampalataya, isusuka ka ni Jesus kaya hwag ka maging ganitong uri ng mananampalataya. (Pah 3:16). Ang unang pagdating ni Jesus ay upang magdala ng kaligtasan, ngunit ang kanyang pagbabalik ay upang salubungin ang mga Handa at Naghihintay sa ulap sa pagtunog ng trumpeta at ito ang tinatawag na Rapture. Kukunin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga anak patungo sa langit. Pagkatapos ng kapighatian o “tribulation’ sa daigdig, si Jesus ay muling babalik  kasama ang mga banal na nakasama sa “Rapture” at tutungo sa Bagong Jerusalem. Ito ang Kanyang Pangalawang Pagbabalik. Hindi ba’t kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya? (1Tes2:19)

Sa pagbabalik ni Jesus, tanging mga  banal na nakasama sa “Rapture” lamang ang ipapakilala sa luklukan ng kaluwalhatian (1Cor 15:49-55). Bagamat hindi natin batid ang oras ng Kanyang pagdating, ang mga anak ng liwanag ay hindi nabubuhay sa kadiliman kaya hindi kayo mabibigla sa pagdating ng Araw na yaon na darating na parang magnanakaw. (1Tes 5:4-5). Huwag maging maligamgam ang inyong pananampalataya at huwag matulog kundi laging gising at magsipanalangin (1Tes 5:1-4).

Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon; pagsisihan mo’t talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating, (Pah 3:3). Yaong mga maligamgam ang pananampalataya, yaong mga taong maka mundo ang pamumuhay, at mga hindi kumikilala kay Jesus ay maiiwan at dadanas ng matinding kapighatian. Ang Matinding Kapighatian (Great Tribulation) na ito ay ang pinaka matinding sasapitin ng tao sa kasaysayan ng sangkatauhan.Yaong mga naiwan at dadanas ng Matinding Kapighatian na ito ay hindi dapat tanggapin ang biochip (na nagtataglay ng pangalan ni Satanas) sa kanilang katawan (noo o kanang kamay; Pahayag 13:16, 20:4) kahit hanggang kamatayan. Yaong mga Kristiyano na magpapakamatay ay tiyak mapupunta sa impyerno. Sa pagtanggi sa “chip” na ito, ikaw ay parurusahan saka papatayin. Para sa mga Hindi Sumasampalataya (Unbelievers or Not Christians) hindi mo lang dapat tanggihan ang chip na ito kundi kailangan mong ihayag ng iyong labi na si Hesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas , pagsisihan at talikdan ang iyong mga kasalanan and manalig ka sa kaibuturan ng iyong puso na si Hesus ang anak ng Diyos at namatay Siya para sa atin lahat. Amen.

Kung gusto mong imbitahan si Hesus sa iyong puso bilang iyong Diyos at Taga-pagligtas sabihin ang dasal na ito:

Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon sa aking puso bilang aking Diyos at Taga-pagligtas. Namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at upang mabigyan ako ng buhay na walang hanggan. Ginawa mo ang lahat para sa akin at ako ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ako para ako’y makapag-simula ulit ng bagong buhay. Inaalay ko na ang buong buhay ko sayo, Panginoong Hesus. Pagsisilbihan kita at mamahalin habang buhay. Ikaw na ang bahala sakin at alam kong ngayon ay nakasulat na aking pangalan sa libro ng buhay . Amen!


Advertisements