TATAK NG HALIMAW 666 (Pakibasa at ipasa sa iba)

TATAK NG HALIMAW (666)RFID


Sapilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila’y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila’y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan: maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapakat ito’y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666.” (Pahayag 13:16-18 Ang Biblia)

ANG 666 AY ISANG SISTEMA NG PAMAHALAANG PANDAIGDIG

Sa kasalukuyan, ang computer-assisted biometric identification systems ay mabilis na isinusulong at ito’y mabilis ding tinatanggap ng ating lipunan. Ang napakaliit na computer chips na ginagamitan ng RFID (Radio Frequency Identification) na teknolohiya, ay matatagpuan  na naka “embed”  sa mga electronic appliances, retail goods, mga alagang hayop, at kahit pa sa tao. Ito’y hindi kathang isip o bagay na mangyayari sa darating – ito ay ginagamit na sa kasalukuyan.

Sa iba’t-ibang bahagi ng mundo, ang Applied Digital Corporation’s human implanted RFID microchip (VeriChip) ay ginagamit na upang makatulong sa pag diagnose ng Alzheimer’s disease, mental illness, diabetes, sakit sa puso at pag hadlang sa kidnappings. Hindi magtatagal, ang biochip na ito ay malawakan tatanggapin, gagamitin para sa personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce at sa iba pang mga bagay na darating.

Nakalulungkot sapagkat ang biochip na ito ay may mga natatagong “personal identification” at ang mga impormasyon na ito ay inilalagay o itinatago sa isang computer database. Dahil dito, ang iyong katawan ay magkakaroon ng  “tag”, daan upang ikaw ay ma monitor at ma-track . Ang pagpapalagay ng microchip na ito ay nagpapabago ng kaisipan, katawan pisikal, at higit sa lahat – ang ispiritual.  Ang paggamit ng biochip ay hindi lamang pang- aesthetic, medical, political or legal issue, kundi lingid sa kaalaman ng lahat, higit pa ang magiging gamit nito.

Si Satanas ay nag tratrabaho dito sa mundo at hinuhugis ang mga tao at lipunan upang makamtan ang minimithi nito. Batid man natin o hindi, pipilitin ng anti-kristo  ang mga tao na sumunod sa isang layunin na wari baga sa ikabubuti ng lahat ng tao, ngunit ang tinutungo nito ay ang pagsuway sa Diyos na magdudulot ng paghihirap at pasakit hanggang sa pagdating na muli ni Kristo.

“Nalinlang niya [kampon ni satanas] ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya’t nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya.” (Pahayag 13:14-15 Ang Biblia)

Darating ang panahon na ang lipunan at ang buhay ng tao ay pamumunuan ng isang “self-imposed system” o sapilitang sistema kung saan ang lahat ng tao ay  makikita, mapag-aaralan, masusukat, at masusuri. Sa panahong iyon, sinuman ang tumanggi sa pagtanggap ng sistemang ito ay pahihirapan saka papatayin.

ANG LIPUNAN KUNG SAAN NAKIKITA ANG LAHAT

Ang buhay natin ngayon ay patungo sa isang lipunan kung saan ang lahat ng tao saan man panig ng mundo ay maaari ng magkaroon ng “access”  sa isang bagay saan man at anuman oras kahit nasaan man lugar.  Ang pagpapatupad ng “RFID  Technology” sa isang tindahan ay isang halimbawa nito. Ayon sa pagsusuri, karamihan sa mga “retail merchandise stores” ay gagamit na ng RFID Technology kapalit sa kinagawiang barcode na ginagamit mula pa noong nakalipas na 30 taon.

Ang dahilan ng pagtataguyod ng ganitong lipunan ay sa paniniwala na ang buhay ng tao ay mas magiging ligtas, mas magiging madali, magaan, mapapayaman at mas magiging kasiya-siya. Sa isang lipunan na naghahangad ng mabilis na pagpapatakbo sa pinansyal, mabilis na komunikasyon at kaligtasan, hindi malayo na mangyari na ang RFID na ito ay itanim sa katawan ng tao at sa huli ay papalitan nito ang pananalapi na madaling manakaw, mawala o maitago. Sa madaling salita, “cashless society”. Sa hinaharap:

1)      Ang lahat ng tao ay kailangan magkaroon ng biochip. Lahat ng kaparaanang pang ekonomiya ay gagamit ng biochip na ito kapalit sa “monetary exchange” sa kasalukuyan.

2)       “Privacy Invasion” ay magaganap at ang kalayaan ng tao ay maglalaho

3)      Isang  makapangyarihang pinuno o lider na siya  ang Anti-Kristo ang mamumuno sa buong mundo sa pamamagitan ng sistema na “interconnected and interdependent”.

TATAK NG HALIMAW SA KATAWAN, HINDI DAPAT TANGGAPIN (Pahayag 14:9,11; Pahayag 16:2)

1) Ang pagtanggap ng tatak na ito ay  ang hindi na mababawing pagbili ng iyong kaluluwa kay Satanas. Ang kasalanang ito ay walang kapatawaran at hindi na maiaalis kahit pisikal na tanggalin ang tatak na ito sa iyong katawan  [pahayag 14:9-11]. Ang iyong kaluluwa ay pag-aari ng Diyos. Kaya kung tanggapin ninuman ang tatak na ito, siya ay pag-aari na ni Satanas.

2) Kapag tinanggap mo ang tatak na ito,  nangangahulugang ikaw ay sumasampalataya sa tao at hindi kay Kristo. Pinili mo na mamuhay na walang mapagmahal na Diyos na naghahangad na makasama ka sa kaluwalhatian sa kalangitan. Hindi nais ng Diyos na piliin mo ang daan patungo sa impyerno. Batid na ng Diyos ang lahat ng ito ay magaganap, kung kaya nais Niya na malaman natin ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Juan sa aklat ng Pahayag noong 100AD. Kung sakali man hindi ka makasama sa langit, at maiwan sa buhay na ito upang sapitin ang kapighatian at kaguluhan na nakatakdang maganap sa mundo, HINDI MO DAPAT TANGGAPIN ang tatak ng halimaw na ito kahit ikaw pa ay pahirapan at patayin sa pagtanggi mo sa pamumuno ni Satanas. Tandaan mo ito: May pag-asa pa makarating sa langit hanggang sa huling araw.

TINANGGAP MO NA BA SI HESUS BILANG IYONG PERSONAL NA TAGAPAGLIGTAS?

Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi umabot sa kalualhatian ng Dios. (Rom 3:23)

Ang salapi ay walang halaga. Hindi nalulugod ang Diyos sa taong naniniwala sa diyus-diyosan, naniniwala sa nakagawian o kultura, batas o tuntunin, o sa paggawa ng mabuti.  Ang personal na relasyon kay Hesukristo lamang ang daan sa pagiging matuwid ng isang tao sa pagharap nito sa ating Banal na Diyos pagdating ng huling araw. Dahil dito, itinakda ang pagpako kay Kristo sa krus, pagbuhos ng Kanyang dugo at pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito ay naganap upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan.

Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (John 14:6)

Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. (Rom 10:9-10)

Ikaw ay dapat sumampalataya kay Hesus at Siya’y namatay dahil sa iyong kasalanan. Mahal ka ni Hesus.

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (John 3:16)

Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan at manalangin ka ng may pananalig. Tanggapin mo si Hesus bilang iyong tagapagligtas. Tunay na may Langit at Impyerno. Ang Panginoong Hesus lamang ang daan sa kalangitan.

NALALAPIT NA ANG PAGDATING NI HESUS, MAGHANDA NA PARA SA “RAPTURE”

Si Jesus na nagtubos sa atin sa pamamagitan ng krus ay mag hahanda ng isang lugar at babalik na kasama tayo. Ito’y ipinangako niya. (Juan 14:3) Ang rapture ay magaganap bago ang matinding kapighatian (Pahayag 3:10). Sinabi ni Jesus, “Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon.” (Mateo 16:3 Lukas 12:56)

MGA MINAMAHAL KONG HINIRANG KAY KRISTO HESUS

Ang rapture ay inilaan sa mga banal na titipunin sa himpapawid (sky) sa pag ihip ng trumpeta. Ang mga hinirang ay titipunin sa himpapawid upang salubungin si Jesus sa ulap (1Tes 4:16-17). Ang rapture ay inilaan sa mga sumasampalataya na nakasuot ng puting balabal. Ang kanilang pisikal na katawan ay mababago at ito’y magiging maluwalhati na katawan at magiging lugod sa Diyos, Pahayag 19:7-8)

Kapag ikaw ay nanatiling maligamgam sa pananampalataya, isusuka ka ni Jesus kaya hwag ka maging ganitong uri ng mananampalataya. (Pah 3:16). Ang unang pagdating ni Jesus ay upang magdala ng kaligtasan, ngunit ang kanyang pagbabalik ay upang salubungin ang mga Handa at Naghihintay sa ulap sa pagtunog ng trumpeta at ito ang tinatawag na Rapture. Kukunin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga anak patungo sa langit. Pagkatapos ng kapighatian o “tribulation’ sa daigdig, si Jesus ay muling babalik  kasama ang mga banal na nakasama sa “Rapture” at tutungo sa Bagong Jerusalem. Ito ang Kanyang Pangalawang Pagbabalik. Hindi ba’t kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya? (1Tes2:19)

Sa pagbabalik ni Jesus, tanging mga  banal na nakasama sa “Rapture” lamang ang ipapakilala sa luklukan ng kaluwalhatian (1Cor 15:49-55). Bagamat hindi natin batid ang oras ng Kanyang pagdating, ang mga anak ng liwanag ay hindi nabubuhay sa kadiliman kaya hindi kayo mabibigla sa pagdating ng Araw na yaon na darating na parang magnanakaw. (1Tes 5:4-5). Huwag maging maligamgam ang inyong pananampalataya at huwag matulog kundi laging gising at magsipanalangin (1Tes 5:1-4).

Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon; pagsisihan mo’t talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating, (Pah 3:3). Yaong mga maligamgam ang pananampalataya, yaong mga taong maka mundo ang pamumuhay, at mga hindi kumikilala kay Jesus ay maiiwan at dadanas ng matinding kapighatian. Ang Matinding Kapighatian (Great Tribulation) na ito ay ang pinaka matinding sasapitin ng tao sa kasaysayan ng sangkatauhan.Yaong mga naiwan at dadanas ng Matinding Kapighatian na ito ay hindi dapat tanggapin ang biochip (na nagtataglay ng pangalan ni Satanas) sa kanilang katawan (noo o kanang kamay; Pahayag 13:16, 20:4) kahit hanggang kamatayan. Yaong mga Kristiyano na magpapakamatay ay tiyak mapupunta sa impyerno. Sa pagtanggi sa “chip” na ito, ikaw ay parurusahan saka papatayin. Para sa mga Hindi Sumasampalataya (Unbelievers or Not Christians) hindi mo lang dapat tanggihan ang chip na ito kundi kailangan mong ihayag ng iyong labi na si Hesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas , pagsisihan at talikdan ang iyong mga kasalanan and manalig ka sa kaibuturan ng iyong puso na si Hesus ang anak ng Diyos at namatay Siya para sa atin lahat. Amen.

Kung gusto mong imbitahan si Hesus sa iyong puso bilang iyong Diyos at Taga-pagligtas sabihin ang dasal na ito:

Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon sa aking puso bilang aking Diyos at Taga-pagligtas. Namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at upang mabigyan ako ng buhay na walang hanggan. Ginawa mo ang lahat para sa akin at ako ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ako para ako’y makapag-simula ulit ng bagong buhay. Inaalay ko na ang buong buhay ko sayo, Panginoong Hesus. Pagsisilbihan kita at mamahalin habang buhay. Ikaw na ang bahala sakin at alam kong ngayon ay nakasulat na aking pangalan sa libro ng buhay . Amen!


Sermons about the RAPTURE / End-times by Sandra Sadiq (Urgent Message!)

Sermons about the RAPTURE / End-times by Sandra Sadiq. This is an urgent message!!! Please take time to listen. BE RAPTURE READY OR YOU’LL BE LEFT BEHIND!

End Times Sermon by  Sandra Sadiq (Part 1)

End Times Sermon by Sandra Sadiq (Part 2) (LAST 30 MINS IS IMPORTANT)

JESUS IS COMING!!

REPENT AND BE READY!

I AM A FOLLOWER OF JESUS  on Facebook (Click LIKE button)

I accept JESUS as my Lord and Savior (Click LIKE button)

The Mark of the Beast (666)

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Listed below are very important information about the Mark of the Beast. It is very important that you read the whole thing especially the very last line. Please forward this email to all the people you know saved and unsaved, so they can forward it to all others too. Print and hand them out to people on the streets and everywhere you go. When printing, please print from where it states the mark of the beast (666) and it will all fit one page both front and back. Everyone needs to be warn about the Mark of the Beast, both Christians and nonChristians. As you already know, we are in the end times. The Lord said, this message is very, very important to both believers and nonbelievers because we are in the days of Noah, Luke 17:26.

Thank you. God’s favor is on you.

Choo Thomas

MARK OF THE BEAST (666)

RFID


“He required everyone – great and small, rich and poor, slave and free – to be given a mark on the right hand or on the forehead. And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. Wisdom is needed to understanding this. Let the one who has understanding solve the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666” (Rev. 13:16-18 New Living Translation).


666 IS A SYSTEM OF THE ONE WORLD GOVERNMENT

At the present time, computer-assisted biometric identification systems are being developed rapidly and have been readily accepted into our society. Miniature computer chips, using RFID (Radio Frequency Identification) technology, have already been embedded within electronic appliances, retail goods, livestock, and human beings. This is not tomorrow’s science fiction – it is happening today.

In many parts of the world, Applied Digital Corporation’s human implanted RFID microchip (VeriChip) is used to help diagnose Alzheimer’s disease, mental illness, Diabetes, heart problems and it also helps to prevent kidnappings. In the near future, this type of biochip will be widely accepted and implanted for personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce, and other uses not yet imagined.

Unfortunately, such biochips store personal identification and the information generated from its use will be stored and maintained in a computer database. Your body becomes a tagged asset that is monitored and whose behavior will be tracked. Implanting the microchip in the body alters a person’s physically, mentally and ultimately – spiritually. The problem that arises from the use of biochip in humans is more than an aesthetic, medical, political, or legal issue.

Satan works in the world and he shapes people and society to achieve his goals. Knowingly or not, anti-christ will force people to follow and obey an agenda that appears to be in the best interest of its people but, in following the pattern of human history and man’s rebellion to God, will bring about pain and suffering until Christ comes again.

“…he [satan’s agent] deceived all the people who belong to this world. He ordered the people of the world to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life. He was permitted to give life to this stature so that it could speak. Then the statue commanded that anyone refusing to worship it must die.” (Rev 13vs14-15 New Living Translation).

A time is coming when society and lives will be ruled by a self-imposed system where mankind is monitored, analyzed, measured, and evaluated by computers. In those times, anyone who refuses to accept this system will be tortured then killed.

FORMATION OF A UBIQUITOUS SOCIETY

We are moving towards a ubiquitous society where people from all walks of life can access anything, anywhere, and at anytime regardless of time and location. The implementations of RFID technology in retail stores is one example. It’s estimated that the majority of retail merchandise will use RFID technology within 1 or 2 years (as of 2005) and will replace bar codes, which have been used for the past 30 years.

What drives such development is the belief that we will live safer, easier, richer and more enjoyable lives by using technology to manage everyday aspects of daily life. In a society that craves automated financial management, instant communication and security, it’s not a far stretch for RFID enabled biochips to be implanted into the body, and eventually replacing currency that is easily stolen, lost, or hidden. In the near future:

1) All people will be required to have a biochip. All economic operations will use this chip thereby replacing today’s unit of monetary exchange.

2) There will be privacy invasion and freedom will cease to exist.

3) A charismatic leader, who is the Anti-Christ, will rule the whole world through a system that is interconnected and interdependent.

MARK OF THE BEAST IN THE HUMAN BODY, WE MUST NOT RECEIVE IT. (REV 14VS9, 14VS11, 16VS2)


1) Accepting this mark is the irreversible act of selling your soul to Satan. This sin is unforgivable and cannot be reversed by physically removing the mark (Rev. 14:9-11). Your soul belongs to God. Therefore if you receive this mark, you then will belong to Satan.

2) If you receive this mark, you willfully placing your faith in man and not in God. You are actively choosing to live without a loving God who desires to spend eternity with you in Heaven. God does not want you choosing Hell’s path. God knew these things beforehand, and because He loves us and wants us to acknowledge this, it was revealed to us through the writing of the apostle John in Revelation around 100 AD. If you are not taken up to heaven and are thereby left behind for the tribulation, you must not receive the mark of the beast even though you will be tortured then killed for not accepting the government’s sanctioned acts of satan. You must remember this at all times because the hope of heaven still remains until the end comes.

HAVE YOU RECEIVED JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR?

For all have sinned and fall short of the glory of God. (Rom. 3:23)

Money is not everything. A person cannot come to God by believing in any other gods, ethics, discipline, or by good deeds. Only a personal relationship with Jesus Christ makes it possible to stand righteous before a holy God at end of human history. It was for this reason that Jesus Christ suffered on the cross, shed His blood, died, and came back to life. This was done to demonstrate God’s willingness, ability, and glory in saving us from sin and death.

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father excerpt through Me. (John 14:6)

That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you confess and are saved. (Rom 10:9-10)

You must believe in Jesus and that He died for your sins. Jesus loves you.

For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. (John 3:16)

Realize that you are a sinner and you must pray in faith. You need to receive Jesus as your personal Savior. There is surely a Heaven and a Hell. Jesus Christ is the only way to Heaven.

JESUS IS COMING SOON, PREPARE FOR THE RAPTURE

Jesus, who redeemed us through the cross will prepare a place and will come back to be with us. He has promised us. (John 14:3). The rapture will take place before the Great Tribulation (Rev. 3:10). Jesus said, “you know to interpret how to interpret the appearance of the sky but you cannot interpret the signs of the times, (Matt. 16:3 Luke 12:56).

ALL BELOVED SAINTS IN JESUS CHRIST


The rapture is reserved for those saints who will be lifted into the sky upon God’s trumpet call, saints that are to be raptured will be lifted into the sky to meet Jesus in the clouds (1 The 4:16-17). The rapture is reserved for those believers who wear spiritual white robes. Their physical body will be transformed into a glorious body and will be God’s delight, (Rev. 19:7-8).

If you remain in lukewarm faith, Jesus will spew you out so you must not be like this type of believer (Rev. 3:16). Jesus’ first coming was to bring salvation, but He is coming again to meet those who are Ready and Waiting in the clouds at the sound of the trumpets and this is call Rapture. Lord Jesus, will take His children with Him to Heaven. After the tribulation on earth then He will return again on earth with those who were ratpured with Him into Heaven to the New Jerusalem this will be called His Second Coming. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? (1 Thess. 2:19)

At Jesus’ return, only raptured saints will be presented at the seat of glory (1 Cor. 15:49-55). Even if we do not know the day and time of His coming, the sons of light are not in darkness therefore that day will not come upon you like a thief (1 Thess. 5:4-5). Do not be lukewarm believers nor do not sleep but be awake and pray, (1 Thess. 5:1-4). Remember, therefore, what you have received and heard: obey it, and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you, (Rev. 3:3). Those with lukewarm faith, those who are tied to the world, and those who do not know Jesus will be left behind for the Great Tribulation. The Great Tribulation will be the most devastating time in all of human history. Those who are left behind in the Great Tribulation must not receive the biochip (which bears satan’s name) into their body (forehead or right hand; Rev 13vs16, 20vs4) even to the point of death. Christians who commit suicide will spend eternal life in hell. By refusing this chip, you will be tortured then killed. For the unblelievers (nonChristians) you don’t only have to refuse the chip but also you will have to confess Jesus as your Lord and savior with your lips, ask of forgiveness of your sins and believe in your heart that is the Son of the God and He died for us, Amen.

If you haven’t received Jesus Christ as your Lord and Savior, please say this salvation prayer.

Simply say this prayer aloud, sincerely from your heart:

“Lord Jesus, I believe You are the Son of God and You died for me. Please come into my heart, be my Lord and Savior and forgive me of all my sins and take control of every area of my life from this moment on. Jesus, fill me with your Holy Spirit and use me for Your glory. I want to serve You and love You all the days of my life. Thank You Father, that I am now Your child, in Jesus’ holy name. Amen.”

After this prayer, study and read the Bible everyday, pray often and go to church to hear God’s words and fellowship with God’s people. Your life will never be the same; you’ll have peace while on this earth and live forever with Jesus in Heaven. God bless you.

I AM A FOLLOWER OF JESUS on Facebook (Click LIKE button)

The Events of the Rapture

The Events of the Rapture


1. The Lord Himself will descend from His Father’s house, where He is preparing a place for us (John 14:1-3 and 1 Thessalonians 4:16)

2. He will come again to receive us to Himself (John 14:-3)

3. He resurrects those who have fallen asleep in Him (deceased believers whom we will not precede; 1 Thessalonians 4:14-15).

4. The Lord shouts as He descends (“loud command,” 1 Thessalonians 4:16) “All this takes place in a twinkling of an eye” (1 Corinthians 15:52)

5. We will hear the voice of the archangel (perhaps to lead Israel during the seven years of tribulation as he did in the Old Testament; 1 Thessalonians 4:16).

6. We will also hear the trumpet call of God ( 1 Thessalonians 4:16), His last trumpet for the church. (Don’t confuse this with the seventh trumpet of judgement on the world during the Tribulation in Revelation 11:15).

7.  The dead in Christ will rise first. (The corruptible ashes of their dead bodies are made incorruptible and joined together with their spirit, which Jesus brings with Him; 1 Thessalonians 4:16-17).

8. Then we who are alive and remain shall be changed (made incorruptible bu having the bodies made “immortal”; 1 Corinthians 15:51, 53).

9.  Then we shall be caught up [raptured] together ( 1 Thessalonians 4:17)

10. With them in the clouds (where dead and living believers will have a  monumental reunion: Thessalonians 4:17)

11. To meet the Lord in the air ( 1 Thessalonians 4:17)

12. To “receive you to Myself.” Jesus takes us to the Father’s house “that where I am, there you may be also” (John 14:3)

13. “And thus we shall always be with the Lord” (1 Thessalonians 4:17)

14. The judgement seat of Christ (2 Corinthians 5:10). At the call of Christ for believers, He will judge all things. Christians will stand before the judgement seat of  Christ ( Romans 14:10; 2 Corinthians 3:11-15, This judgement prepares Christians for…

15. The marriage supper for the Lamb, just prior to His coming to earth in power and great glory, Christ will meet His Bride, the church, and the marriage supper will take place. In the meantime, after the church is raptured the world will suffer the unprecedented wrath of our God which our Lord called the Great Tribulation (Matthew 24:21)

We are now living in the last days…

ARE YOU RAPTURE READY?

I AM A FOLLOWER OF JESUS on Facebook (Please click LIKE button)

I ACCEPT JESUS AS MY LORD AND SAVIOR on Facebook (Please click LIKE button)